Thursday, 15 September 2016

Honinbo Shusai 本因坊 秀哉 v. Miyasaka Shinji 宮坂 宷二 (January 1916) W - Resign 3 Stones Handicap

(;GM[1]FF[4]CA[UTF-8]AP[CGoban:3]ST[2] RU[Japanese]SZ[19]HA[3]KM[0.00] GN[Shusai v. Miyasaka Shinji (January 1916)]PW[Honinbo Shusai,本因坊 秀哉]PB[Miyasaka Shinji,宮坂 宷二]WR[9d]BR[3d]DT[1916-01]WT[Honinbo]BT[Honinbo]SO[Complete Games Of Shusai]AB[pd][dp][pp]RE[B+Resign] ;W[cd] ;B[ec] ;W[ic] ;B[cg] ;W[df] ;B[cc] ;W[bc] ;B[dd] ;W[ce] ;B[cb] ;W[dg] ;B[mc] ;W[fd] ;B[fc] ;W[gd] ;B[gc] ;W[hc] ;B[bb] ;W[cm] ;B[dh] ;W[eh] ;B[di] ;W[ei] ;B[dk] ;W[ej] ;B[dm] ;W[dn] ;B[em] ;W[cl] ;B[cn] ;W[ck] ;B[dj] ;W[dl] ;B[el] ;W[ek] ;B[bj] ;W[co] ;B[bn] ;W[en] ;B[fn] ;W[fo] ;B[eo] ;W[do] ;B[bo] ;W[cp] ;B[bp] ;W[ep] ;B[gl] ;W[hk] ;B[im] ;W[qc] ;B[pc] ;W[qd] ;B[qe] ;W[re] ;B[rf] ;W[qf] ;B[pe] ;W[rg] ;B[rd] ;W[sf] ;B[rc] ;W[mp] ;B[qm] ;W[io] ;B[gn] ;W[gk] ;B[bq] ;W[hm] ;B[hn] ;W[in] ;B[fm] ;W[ho] ;B[hl] ;W[qn] ;B[pn] ;W[qo] ;B[po] ;W[rm] ;B[rl] ;W[ql] ;B[pm] ;W[rk] ;B[dq] ;W[sl] ;B[jm] ;W[oq] ;B[pq] ;W[or] ;B[rp] ;W[ol] ;B[pl] ;W[pk] ;B[ok] ;W[nl] ;B[pj] ;W[qk] ;B[mn] ;W[kn] ;B[km]TR[km]TW[rf][rl][eo] ;W[lm] ;B[pr] ;W[jk] ;B[eq] ;W[go] ;B[ll] ;W[ln] ;B[kk] ;W[fr] ;B[fq] ;W[gq] ;B[np] ;W[no] ;B[nq] ;W[mq] ;B[nr] ;W[mr] ;B[ns] ;W[ms] ;B[oo] ;W[ld] ;B[md] ;W[lc] ;B[jj] ;W[ij] ;B[ji] ;W[qb] ;B[rb] ;W[nb] ;B[pb] ;W[jh] ;B[il] ;W[ii] ;B[mb] ;W[lb] ;B[la] ;W[me] ;B[ne] ;W[nf] ;B[kb] ;W[le] ;B[ee] ;W[ff] ;B[li] ;W[mi] ;B[kh] ;W[kg] ;B[jg] ;W[ih] ;B[lg] ;W[kf] ;B[mj] ;W[lj] ;B[lk] ;W[nj] ;B[mk] ;W[nk] ;B[mh] ;W[ni] ;B[og] ;W[nd] ;B[nc] ;W[oe] ;B[od]TR[od]TW[rf][rl][eo]TB[lh][ki][kj][lj][gm][hm])

No comments:

Post a Comment