Tuesday, 27 May 2014

Twenty One-Game Series Nineteen: Kadono Matsunosuke 葛野 松之助 v. Nagasaka Inosuke 長坂 豬之助 (21st May 1808) W - 01.0

(;GM[1]FF[4]CA[UTF-8]AP[CGoban:3]ST[2] RU[Japanese]SZ[19]KM[0.00] GN[Matsunosuke v. Nagasaka Inosuke (May 1808)]PW[Kadono Matsunosuke,葛野 松之助]PB[Nagasaka Inosuke,長坂 豬之助]WR[4d]BR[6d]DT[1808-05-21,24]EV[The Twenty One-Game Series]RO[Nineteen]WT[Honinbo]BT[Yasui]SO[Complete Games Of Jowa]RE[B+1.00] ;B[cp] ;W[cd] ;B[od] ;W[fc] ;B[qd] ;W[eq] ;B[oq] ;W[po] ;B[qp] ;W[qo] ;B[rp] ;W[qk] ;B[np] ;W[cn] ;B[co] ;W[dm] ;B[ep] ;W[fp] ;B[fo] ;W[gp] ;B[en] ;W[dr] ;B[cj] ;W[em] ;B[go] ;W[hp] ;B[gm] ;W[gl] ;B[hl] ;W[fm] ;B[gk] ;W[gn] ;B[fl] ;W[hm] ;B[ho] ;W[gl] ;B[ip] ;W[il] ;B[gm] ;W[dp] ;B[eo] ;W[gl] ;B[hk] ;W[fk] ;B[hq] ;W[fq] ;B[gm] ;W[el] ;B[iq] ;W[gl] ;B[br] ;W[bn] ;B[do] ;W[cr] ;B[bq] ;W[gr] ;B[hr] ;W[io] ;B[jo] ;W[in] ;B[cs] ;W[ch] ;B[ee] ;W[fd] ;B[ce] ;W[dd] ;B[cg] ;W[dh] ;B[bh] ;W[bf] ;B[dg] ;W[bg] ;B[eh] ;W[bi] ;B[hg] ;W[fh] ;B[ic] ;W[ie] ;B[fi] ;W[eg] ;B[ei] ;W[fg] ;B[ci] ;W[ah] ;B[gh] ;W[gf] ;B[di] ;W[bh] ;B[jj] ;W[mc] ;B[me] ;W[kd] ;B[kf] ;W[hi] ;B[ih] ;W[jg] ;B[ik] ;W[gi] ;B[gg] ;W[fe]TR[fe]TW[fl][gm] ;B[ii] ;W[kp] ;B[ko] ;W[jl] ;B[lo] ;W[ob] ;B[lc] ;W[ld] ;B[mb] ;W[nc] ;B[kc] ;W[jd] ;B[hb] ;W[nb] ;B[jc] ;W[lb] ;B[kb] ;W[ma] ;B[fb] ;W[eb] ;B[fa] ;W[qf] ;B[rf] ;W[jp] ;B[kq] ;W[fj] ;B[gj] ;W[rg] ;B[re] ;W[pg] ;B[qb] ;W[ro] ;B[bo] ;W[sp] ;B[rr] ;W[lj] ;B[ki] ;W[mh] ;B[li] ;W[mi] ;B[lk] ;W[kj] ;B[jh] ;W[ea] ;B[gc] ;W[no] ;B[lm] ;W[mn] ;B[mo] ;W[op] ;B[pp] ;W[oo] ;B[mq] ;W[rq] ;B[qq] ;W[sq] ;B[sr] ;W[so] ;B[qr] ;W[mk] ;B[mm] ;W[nm] ;B[sg] ;W[sh] ;B[sf] ;W[qh] ;B[bj] ;W[ka] ;B[ja] ;W[ia] ;B[la] ;W[nq] ;B[nr] ;W[ka] ;B[ha] ;W[jb] ;B[ib] ;W[pd] ;B[pc] ;W[pe] ;B[oc] ;W[oe] ;B[nd] ;W[mf] ;B[lf] ;W[pb] ;B[lh] ;W[rc] ;B[qc] ;W[qa] ;B[ra] ;W[pa] ;B[rb] ;W[mg] ;B[bl] ;W[kk] ;B[ml] ;W[nl] ;B[an] ;W[am]TR[am]TW[aa][ba][ca][da][na][oa][ab][bb][cb][db][mb][ac][bc][cc][dc][ec][ad][bd][ed][ae][be][ce][de][ee][af][cf][df][ef][ff][ag][cg][dg][qg][fl][gm]TB[ga][sa][gb][sb][rc][sc][rd][sd][se][hh][hi][ji][hj][ij][ap][bp][dp][fp][gp][hp][jp][kp][lp][mp][aq][cq][dq][eq][fq][gq][jq][lq][nq][pq][ar][cr][dr][er][fr][gr][ir][jr][kr][lr][mr][or][pr][as][bs][ds][es][fs][gs][hs][is][js][ks][ls][ms][ns][os][ps][qs][rs][ss] ;B[ao] ;W[bm] ;B[cl] ;W[dk] ;B[ej] ;W[ek] ;B[jf] ;W[if] ;B[ig] ;W[lg] ;B[kg] ;W[qe] ;B[rd] ;W[al] ;B[ne] ;W[nf] ;B[ln] ;W[nn] ;B[ja] ;W[la] ;B[id] ;W[hd] ;B[gd] ;W[ge] ;B[je] ;W[md] ;B[hn] ;W[jn] ;B[fn] ;W[gm] ;B[km] ;W[jm] ;B[aj] ;W[ll] ;B[de]TW[aa][ba][ca][da][na][oa][ab][bb][cb][db][mb][ac][bc][cc][dc][ec][ad][bd][ed][ae][be][ce][de][ee][af][cf][df][ef][ff][of][pf][ag][cg][dg][ng][og][qg][nh][oh][ph][rh][ni][oi][pi][qi][ri][si][mj][nj][oj][pj][qj][rj][sj][lk][nk][ok][pk][rk][sk][fl][ol][pl][ql][rl][sl][im][om][pm][qm][rm][sm][on][pn][qn][rn][sn]TB[ga][ia][sa][gb][jb][sb][rc][sc][sd][se][jg][hh][kh][hi][ji][hj][ij][ap][bp][dp][fp][gp][hp][jp][kp][lp][mp][aq][cq][dq][eq][fq][gq][jq][lq][nq][pq][ar][cr][dr][er][fr][gr][ir][jr][kr][lr][mr][or][pr][as][bs][ds][es][fs][gs][hs][is][js][ks][ls][ms][ns][os][ps][qs][rs][ss])

No comments:

Post a Comment